IENC

Mapy elektroniczne dla żeglugi śródlądowej są obecnie coraz częściej wykorzystywane na całym świecie. W Polsce mapy elektroniczne udostępniono w 2013 roku w ramach utworzonego systemu usług rzecznych RIS (River Information Services).

Kolekcję 10 baz danych map elektronicznych opracowano dla systemu RIS w firmie Marine Technology.  Zakres map obejmował szlaki żeglugowe od portu Szczecin do miejscowości Ognica.

Firma Marine Technology ma nadany oficjalny kod producenta map elektronicznych, wymieniony w dokumencie IHO S-62 - LIST OF DATA PRODUCER CODES.

W linii produkcyjnej map wykorzystano oprogramowanie ArcGIS oraz program CARIS S-57 Composer. Zakres prac potrzebnych do opracowania baz danych IENC obejmował:

  • Określenie zakresu map IENC dla systemu RIS.
  • Określenie liczby komórek map elektronicznych.
  • Pozyskanie danych do produkcji map.

​          - Materiały fotogrametryczne: ortoobrazy ze zdjęć lotniczych o rozdzielczości przestrzennej 0.15 m (określenie rozdzielczości, kompozycji, odbiór wykonanych ortoobrazów).

          - Mapy zasadnicze w formacie wektorowym i rastrowym (wektoryzacja map rastrowych, sprawdzenie aktualności danych).

          - Dane udostępniane przez instytucje krajowe (weryfikacja, sprawdzenie aktualności danych).

          - Pomiary własne z wykorzystanym technik GNSS (weryfikacyjne, uzupełniające).

  • Opracowanie baz danych w oprogramowaniu ArcGIS (m.in. utworzenie baz danych z funkcjonalnością domen i podtypów, sprawdzenie zgodności topologicznej, wypełnianie tabeli atrybutów).
  • Kodowanie danych w oprogramowaniu CARIS S-57 Composer.
  • Walidacja i kompilacja baz danych do formatu 000.
  • Testowanie i weryfikacja danych.

Opracowane mapy obecnie są udostępniane na stronach internetowych Urzędu Żeglugi Śródlądowej, a dalszą ich aktualizację przejęła komórka UŻŚ -  Centrum RIS.

Obecnie firma dysponuje pełną linią produkcyjną, a także doświadczeniem, umożliwiającym tworzenie oraz aktualizację map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej. Zakres opracowania obejmować może dowolne drogi wodne. W zakresie produkcji map elektronicznych firma może również prowadzić ich ciągłą aktualizację.

Fragment ortoobrazu w kompozycji CIR, piksel 0.15 m
Fragment mapy zasadniczej
Wizualizacja danych opracowanych w ArcGIS (aplikacja ArcMap)
Wizualizacja danych opracowanych w CARIS S-57 Composer
Fragment opracowanej mapy IENC (wizualizacja w programie SeeMyENC)
Schemat linii produkcyjnej IENC stosowanej w Marine Technology
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.