HYDRODRON

Projekt pn. "Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych." realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.

Przedmiotem projektu jest opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej wielozadaniowej platformy nawodnej do działań w obszarach portów, na redach, kotwicowiskach, zalewach, zatokach i jeziorach, rzekach i innych obszarach ścieśnionych.

Projekt obejmuje 10 etapów składających się na cały proces realizacji i walidacji platformy począwszy od etapów definiujących wymagania, poprzez projekty: rozmieszczenia sensorów, konstrukcji kadłuba, oprogramowania, systemu nawigacji, napędu, modułu integracji czujników; budowę platformy, jej walidację i opracowanie metodyki eksploatacji.

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy nowej formy pomiarów hydrograficznych na akwenach ograniczonych, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług z wykorzystaniem opracowanego nowego produktu w postaci wielozadaniowej autonomicznej/zdalnie sterowanej platformy nawodnej (ASV) przeznaczonej do realizacji pomiarów hydrograficznych na akwenach trudnych nawigacyjne – akwenach ograniczonych. Platforma będzie mogła wykonywać misje pomiarowe w zakresie pomiarów batymetrycznych, sonarowych i innych w trybie autonomicznym realizując zaplanowaną trajektorię oraz w trybie zdalnego sterowania, przydanego szczególnie w sytuacji trudnej nawigacyjnie.

Platforma cechować się będzie mobilnością rozumianą, jako możliwość przewożenia w rejon misji na przyczepie samochodowej lub na większej jednostce nawodnej – statku bazie i wodowana z przyczepy z plaży, brzegu, nabrzeża, pomostu lub ze statku bazy. Ze względu na mobilność platforma może operować na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie może być niemożliwe lub nieopłacalne. Takie zastosowanie jest szczególnie istotne na śródlądowych drogach wodnych, których znaczenie wobec dążeń do przenoszenia ładunków z dróg i autostrad na drogi wodne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie wymagań dotyczących konstrukcji kadłuba i rodzaju napędu, jednakże przeprowadzone analizy oraz wieloletnie doświadczenie Wnioskodawcy, zdobyte również w procesie budowy pływającego laboratorium hydrograficzno-pomiarowego HYDROGRAF XXI, w trakcie udziału w konferencjach i wystawach międzynarodowych, pozwalają wysunąć wnioski o szczególnie przydatnej konstrukcji w postaci katamaranu wykonanego z lekkiego trwałego tworzywa, jakim jest na przykład włókno węglowe, o niewielkim zanurzeniu 30-40cm wyposażonego w dwa silniki elektryczne o mocy 2kW z zapewnieniem niezależnego sterowania silnikami.

Odpowiednio dopasowana bateria akumulatorów, doładowywana ogniwami fotowoltaicznymi, zapewni pracę systemu na założony czas do około 10 godzin przy prędkości pomiarowej i 3 godzin przy prędkości tranzytowej w normalnych warunkach atmosferycznych. Wykorzystanie układu dwukadłubowego zapewni platformie odpowiednią stateczność zaś dwa silniki pracujące niezależnie zapewnią odpowiednią manewrowość.

Niezwykle istotną cechą, poddaną analizie w ramach przygotowania projektu jednostki pływającej, jest jej wielowariantowość realizowana przy pomocy możliwości instalacji szerokiego spektrum wyposażenia pomiarowego. Przewiduje się możliwość prostej wymiany wyposażenia pomiarowego montowanego na uchwycie jednostki. Wśród przykładowego wyposażenia pomiarowego wymiennego do instalacji na jednostce, które poddane zostanie analizie w trakcie realizacji projektu, można wskazać:

  • Echosondę wielowiązkową (MBES)
  • Sidescan
  • Magnetometr
  • Kamery akustyczne (Blueview or Echoscope)
  • Wyciagarka sensorów dla SVP i CTD
  • FLIR lub inny sensor obrazowy
  • RADAR
  • AIS System Identyfikacji Statków
  • Custom payloads-SVP Cast Winch

Do wyposażenia nawigacyjnego poddanego analizie, do instalacji stałej na jednostce należy zaliczyć Hemisphere GPS, kontrola pitch & roll i Heading zintegrowana z pilotem kontroli  ASV i oprogramowaniem nawigacyjnym  zapewnia precyzyjną pozycję zwrotną dla bezpiecznych manualnych lub zautomatyzowanych operacji statku.

Przewiduje się montaż sensorów nawigacyjnych na składanym automatycznie maszcie oraz instalację wymiennych sensorów pomiarowych na automatycznie składanym uchwycie montowanym na środku pomiędzy kadłubami. Składany maszt i uchwyt sensorów zapewni bezpieczny transport jednostki i jej bezpieczne dojście do rejonu pomiarowego.

Ze względu na prędkość pomiarową około 6 węzłów i prędkość tranzytową do rejonu pomiarów około 12 węzłów oraz planowany czas pracy przy prędkości pomiarowej około 10 godzin, co zapewnia roboczy zasięg pomiarowy około 50km, innowacyjna jednostka pomiarowa osiągnie znakomitą wydajność i obniżenie kosztów w porównaniu do istniejących metod na rynku hydrografii.

Jednostka wyposażona będzie również w system sensorów do monitoringu sytuacji na i wokół platformy wliczając kamerę HD Suite dla maksymalnej świadomości sytuacyjnej, stopień wody, prądy, napięcie, Temp., pozycja masztu, itp. Dane te transmitowane będą do operatora systemu.

W trakcie realizacji projektu przewiduje się również zapewnienie możliwości zdalnego sterowania operatorowi przebywającemu na brzegu akwenu pomiarowego z wykorzystaniem łącza telemetrycznego dającego możliwość przejęcia kontroli nad jednostką do odległości około 6km. Przewiduje się analizę możliwości wyposażenia w X-pasmo satelitarne komunikacyjne dla powrotu komend i 2 drogi operacji ponad horyzontem. Odpowiednie oprogramowanie umożliwi nie tylko zdalny monitoring jednostki ale również planowanie misji pomiarowej.

Opracowana w ramach realizacji projektu autonomiczna wielozadaniowa platforma pływająca będzie rozwiązaniem innowacyjnym na skalę co najmniej krajową.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.